Nikka Costa | #7473
Johnny Nash | #7538
Chicago | #7722
Motley Crue | #7852
Rod Stewart | #7873